google-site-verification: googlecb5ee6036338bfbd.html
lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !


Csősz Község településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről lakossági fórum lesz áprilisban.

Felhívás partnerségi egyeztetésre
 
Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Csősz Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítését határozta el.
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban KormR.), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító helyi rendelet alapján ezúton értesítem a partnereket a készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről.
 
 
A terv készítés célja:  
 
Csősz teljes közigazgatási területét érintően a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált szükségessé, mert a Korm.R. 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök, 2021. december 31-ig alkalmazhatók.
 
Az új településrendezési eszközök a Korm Rendeletnek megfelelő tartalmú településfejlesztési koncepció alapján kerülnek kidolgozásra.
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) értelmében a településfejlesztési koncepcióval összhangban készül a településszerkezeti terv.
 
A településrendezés együttes célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.
 
Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet fogadjon el.
 
 
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2019. május 6-ig előzetes írásos véleményt nyilváníthatnak a készülő tervekkel kapcsolatban. Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére vagy a csoszhivatal@datatrans.hu vagy hivatal@csosz.hu e-mail címekre.

 
 
A készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről lakossági fórumon is tájékoztatást tartunk.
 
 
A lakossági fórum időpontja: 2019. április 24. 17 óra
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme
 
 
A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, az érintett helyi önkormányzati szervek, civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek és intézmények.

 
 
Csősz,2019.április 10.                                                                                                   Földesi Gábor
                                                                                                   polgármester


2019. MÁRCIUS 15.
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁSTisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

„A múlt a jövendőnek tükre.”  Hangzott el Kossuth Lajostól azokon a napokon melyek minden évben újra születnek szívünkben. Ha kérdést intéznénk itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, nagy többségük gondolkodás nélkül fogja rávágni: március 15-e.
 
Szép dolog ez! Ezt az ünnepet tehát minden magyar, minden rendszer, a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vallják magukénak. Hazánk történelmének egyik legdicsőbb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszaka.
 
Az 1848–49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben. Azt azonban tudnunk kell, hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak.
 
Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.
 
A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk.
 
A márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.
 
Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez.
 
 
Ebben segít minket minden évben, újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire.
 
Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek.
 
 
Megjósolta ezt már két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór, aki a következőket mondta:
„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”

 
Úgy legyen, és így maradjon a jövőben is! – válaszolhatjuk 171 év elteltével mi Csősziek is Jókainak.
 

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Köszönöm a figyelmet!    Földesi Gábor
      polgármester


2019. február 15 . FARSANG az ISKOLÁNKBAN.

Felhívás !
Csősz Község könyvtár-bővítést tervez az idén.🙂📚📕📖📗
E-mail üzenetben várjuk kicsik és nagyok ötleteit cím és szerző megjelölésével.😉
" Milyen a jó könyv....? "


     - Csősz Község Honlapja 2019.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz