lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÖNKORMÁNYZAT > Ügyintézési kalauz > Igazgatási csoport

Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek
 
 
   
 1. Elektronikus Anyakönyv vezetése
       Az 1895. évtől 2015. július 1. napjáig vezetett papíralapú anyakönyvi alapbejegyzéseket folyamatosan, szükség szerint rögzíti az új EAK rendszerbe.
 2.  
 3. Születési esemény anyakönyvezése – Csősz Községben nem jellemző, hiszen a kórházzal nem rendelkezik.
 4.  
 5. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mind születendő, mind pedig megszületett gyermekre az anyakönyvvezető előtt tehető.
       A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételénél vizsgálja a benyújtandó iratok meglétét és az eljárás jogszerűségét.
 
A születendő gyermekre megtenni kívánt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozathoz szükséges iratok:
 
   
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos  által kiállított igazolás apai elismerő nyilatkozathoz, amelynek tartalmaznia kell:
 •  
     
  • a szülés várható időpontját,
  •   
  • a vélelmezett fogantatási időt,
  •   
  • valamint a szülés várható idejét.
  •  
   
 • az elismerést tevő apa és az      anya érvényes, a személyazonosságát és a magyar állampolgárságát igazoló      okmányokat (személyazonosító igazolvány, új, kártyás típusú vezető engedély, útlevél, és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)),
 •  
 • elvált vagy özvegy családi  állapotú anya esetén a családi állapot igazolására szolgáló irat (pl.: jogerős bírói ítélet,      záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat).
 
A már megszületett gyermekre megtenni kívánt apai elismerő nyilatkozathoz csatolandó iratok:
 
   
 • a fent, a születendő gyermeknél leírt személyes okmányok, és az anya családi állapotát igazoló okiratokon  kívül szükséges a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonata, és a lakcímét igazoló hatósági igazolványa.
 
Az apai elismerő nyilatkozat bármely anyakönyvvezetőnél megtehető.>
 
Házasságkötés:

A házasságkötés országos illetékességgel bír, amely azt jelenti, hogy a házasulandók annál az anyakönyvezetőnél köthetnek házasságot, ahol a házassági szándékukat bejelentették.
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel.
 
A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:
 
   
 • mindkét házasulandó születési anyakönyvi kivonata,
 •  
 • a személyazonosságot és az állampolgárságot igazoló okiratok, és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),
 •  
 • elvált,vagy özvegy házasulandó fél esetében családi állapot igazolására van szükség, amelyet elvált házasulandó esetében jogerős bírói ítélettel, záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, özvegy családi állapot esetében pedig halotti anyakönyvi kivonattal, vagy a haláleset tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal kell igazolni.
 •  
 • A házasság megkötésére a bejelentkezéstől számított harmincegyedik napon kerülhet sor.
 •  
 • A kötelező várakozási idő alóli felmentésért alapos indokkal a házasságkötés helye szerinti jegyzőhöz lehet kérelemmel fordulni. A kérelem illetékmentes. Az illetékes jegyző a kötelező várakozási idő alóli felmentés megadásáról,vagy megtagadásáról a házasulandó feleket határozattal értesíti.
 •  
 • A házasulandó feleknek a munkaidőn, és/vagy az önkormányzat hivatali helyiségen túli házasságkötése  esetében a házasságkötés és egyéb családi események megrendezéséről és      díjáról szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet szerinti kérelmet kell előterjeszteniük a házasságkötés helye szerinti jegyzőnek, aki a megfelelő feltételek megléte esetén (pl. terembérleti díj megfizetése, külső helyszín esetén a házasságkötés méltóságának megfelelő helyszín) engedélyezi a fent hivatkozott rendeletben foglaltak alapján, a házasság munkaidőn, és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötését.
 •  
 • A házasulandó felek kérelmét figyelembe véve kell a házasságkötés időpontját kitűzni.
 •  
 • A házasulandó feleknek kell gondoskodniuk a tanúkról, aki nagykorú, és cselekvőképes személy lehet.
 
Külföldi állampolgár házasságkötése:
 
   
 • külföldi állampolgár házasságkötésére irányuló szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető vizsgálja, hogy a családjogi előírásokban foglalt előfeltételek fennállnak-e.
 •  
 • a külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges iratok (alapesetben):
 •  
     
  • születési anyakönyvi kivonat,
  •   
  • családi állapot igazolás,
  •   
  • lakcímet igazoló hatósági igazolás,
  •   
  • tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a külföldi házasulandóra irányadó jog szerint a házasságkötésnek nincs törvényi akadálya,
  •   
  • a külföldi házasulandónak az iratokat az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Intézet által történő fordítással ellátva kell benyújtani,
  •   
  • az anyakönyvvezető a fent felsorolt iratokat a házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel együtt az iratok elfogadhatóságának vizsgálata céljából felterjeszti a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz,
  •  
   
 • A házasságkötésre minden iratnak az anyakönyvi hivatalba történő beérkezésétől számított 31. napon köthető meg.
 

Bejegyzett élettársi kapcsolat:
 
   
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni,
 •  
 • a BÉT megkötésének általános  szabályai megfelelnek a házasságkötésnél leírtakkal.
 

Haláleset anyakönyvezése:
 
   
 • a haláleset anyakönyvezésére az  az anyakönyvezető illetékes, akinek a közigazgatási területén a halálesettörtént.
 •  
 • a haláleset bejelentése a halottvizsgálatot végző orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvánnyal történik, amelyhez csatolni kell az elhalt személyi azonosságát igazoló okmányait, és amennyiben a hozzátartozó rendelkezésére áll, akkor az elhalt születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonatát.
 •  
 • a halálesetet bejelentheti a hozzátartozó, vagy az, aki a halálesetről tudomást szerzett. Temetkezési vállalkozó által történt bejelentéshez szükséges az elhunyt  hozzátartozójának meghatalmazása is.
 •  
 • Az anyakönyvezéshez át kell adni a bejelentőnek az elhalt személyi azonosításra alkalmas okmányait is, amelyet érvénytelenítés után az anyakönyvvezető a hozzátartozó kérelme alapján visszaad.
 

Névváltoztatási eljárások:
 
   
 • Házassági név módosítása:
 •  
     
  • a házassági név módosítására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.
  •   
  • a házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely (pl. lakóhely) anyakönyvvezetőnél előlehet terjeszteni,
  •   
  • a házassági név módosítására irányuló kérelemhez csatolni kell, amennyiben rendelkezésre áll, a házassági anyakönyvi kivonatot, vagy elvált családi állapot esetében a jogerős bírói ítéletet, vagy a válást tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot,
  •   
  • illetékbélyegben kell a kérelemhez csatolni az házzasági névmódosítási illetéket, amelynek összeg 3000.-Ft.
  • az új házassági nevet tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
  •   
  • 2014. január 1. napjától a férfiaknak is van házassági nevük, tehát a házassági névmódosítás szabályai rájuk is vonatkoznak.
  •  
   
 • Születési családi és utónév:
 •  
     
  • magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére- az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi,
  •   
  • a névváltoztatási kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél,
  •   
  • a kérelemhez csatolni kell a névváltoztatással  érintett személy, illetve szülő névváltoztatása esetén a       névváltoztatással érintett kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  •   
  • amennyiben a nevet változtató személy házasságban él, és a nevét a másik házastárs valamilyen formában       viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed, és ebben az esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is csatolni kell a kérelemhez.
  •   
  • a születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke első ízben 10.000,-Ft.,amelyet a kérelem előterjesztésekor illetékbélyegben kell leróni,
  •   
  • ugyanazon személy esetében születési névváltoztatás az első névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 év múlva nyújtható be, és az eljárás illetéke ebben az esetben már 50.000.-Ft.
  •  
 

Egy új névváltoztatási lehetőség jogi feltételeit teremtette meg a jogalkotó azzal, hogy az anyakönyvi törvénybe foglaltak alapján lehetővé tette, hogy az a házastárs, akinek a házassága megszűnt (házastárs halála), az a VOLT házastársa nevét az addig használt formában viselhesse tovább.
 
   
 • A kérelemhez csatolni kell      annak igazolását– pl. személyi igazolvány, lakcímnyilvántartás alapirata –      , hogy a kérelmező a nevét a kért formában használta.
 •  
 • például, ha valaki a házassági nevét GIPSZ JAKABNÉ-ként viselte egész élete során, de a házastársa      halálának anyakönyvezésekor kiderült, hogy a házasságkötéskor a házassági neve: GIPSZ JAKAB JÓNÁSNÉ volt, akkor a megfelelő iratokkal bármely anyakönyvvezetőnél kérheti, hogy a házastárs haláláig viselt GIPSZ JAKABNÉ      nevet viselhesse tovább.
 •  
 • a kérelmet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter bírálja el,
 •  
 • ezen névváltoztatási eljárás illetékmentes.
 

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS:
 
   
 • magyar állampolgár külföldön  történt anyakönyvi eseményét magyar anyakönyvnek is tartalmaznia kell,      ezért a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint magyarságú hozzátartozója halálesetének hazai anyakönyvezését.
 •  
 • hazai anyakönyvezni kell az állampolgársági eljárás keretében magyar állampolgárságot szerzett személyek anyakönyvi eseményeit is.
 •  
 • a hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, vagy konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.
 •  
 • a hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell a személyazonosításra alkalmas iratokat, és a külföldön történt anyakönyvi eseményről kiállított okiratokat hiteles magyar fordítással ellátva (OFFI).
 

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA:
 
   
 • az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy hivatalos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni,
 •  
 • az anyakönyvi kivonat kiállítására a kérelem benyújtását követően csak akkor kerülhet sor, ha a 2014. július 1. előtt anyakönyvezett eseményeket, amelyek még a papíralapú anyakönyvben szerepelnek, az anyakönyvi esemény helye szerinti      anyakönyvvezető már felrögzítette az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe,
 •  
 • a 2014. július 1. után történt      anyakönyvi események, illetve a papíralapú anyakönyvben szerepelő, de már      az elektronikus rendszerben rögzített anyakönyvi eseményekről bármely      települési anyakönyvvezető tud anyakönyvi kivonatot kiállítani,
 •  
 • az anyakönyvi kivonat kiállítása a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése és a haláleset anyakönyvezése után első alkalommal illetékmentes,
 •  
 • azt, hogy mely esetekben illetékmentes, vagy illetékköteles az anyakönyvi kivonat további kiállítása, azt a illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza,
 •  
 • az anyakönyvi kivonat illetéke – amennyiben illetékköteles – 2000.-Ft., amelyet illetékbélyegben kell a      kérelemmel egyidejűleg előterjeszteni.
 
Állampolgársági eljárással kapcsolatos anyakönyvvezetői teendők:
 
   
 • az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyintézés 2013. január 1. napjától a járási hivatalok hatáskörébe kerültek, tehát minden, az állampolgársággal kapcsolatos kérelmet náluk kell benyújtani.
 •  
 • NEM változott azonban az állampolgársági eskü intézménye, ugyan is akkor válik valaki jogerősen magyar      állampolgárrá, ha a választása szerinti település polgármestere előtt állampolgársági esküt, vagy fogadalmat tesz,
 •  
 • a magyar állampolgárság megszerzésének időpontja az eskütétel napja lesz,
 •  
 • az anyakönyvvezető koordinálja az eskütétellel kapcsolatos feladatokat, és elvégzi az eskü, vagy fogadalom letétele utáni adminisztrációs munkát, pl. átvezeti azszemély iadat-és lakcímnyilvántartáson az állampolgárság változását.
 

Ügyintéző:        Kiss Zsanett
                      Telefon:06 22 587-010
                  E-mail:kiss.zsanett@csosz.hu
 
     - Csősz Község Honlapja 2020.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz