lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Hagyatéki, póthagyatéki eljárás
 
 
A jegyzői hatáskörbe a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan a hagyatéki leltár felvétele tartozik.
Az eljárás megindítása:
 
   
 • a hagyatéki eljárás a      halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának a hatósághoz történő      megérkezése után indul meg,
 •  
 • a hagyatéki eljárás megindulhat      annak a személynek a kérelme alapján is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke      fűződik,
 •  
 • a hagyatéki eljárás      lefolytatására az eljáró hatóságnak a halottvizsgálati bizonyítvány      megérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésére,
 •  
 • a hagyaték leltározására az      elhalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző az illetékes,      amennyiben az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye nem ismert és nem is      állapítható meg, akkor a leltár felvételéről a hagyatéki vagyon fekvése      helye szerint illetékes jegyző intézkedik,
 

Az eljárás folyamata:
 
   
 • az eljárás megindulása után a      hagyatéki ügyintéző a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerből      hivatalból legyűjti az örökhagyó tulajdonában lévő összes ingatlant,
 •  
 • a legyűjtött ingatlanok alapján      az ügyintéző megkeresi az ingatlan fekvése helye szerinti önkormányzat      jegyzőjét az ingatlanra (ingatlanokra) vonatkozó adó-és értékbizonyítvány      kiállítása céljából,
 •  
 • az adó-és értékbizonyítványnak      az eljáró hatósághoz megérkezése után a leltárelőadó írásban, vagy ha információja      van róla, telefonon megkeresi a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki      példányán megjelölt temetést intéző hozzátartozót a hagyatéki leltár      felvétele céljából.
 

A hagyatéki leltár felvétele:
 
   
 • a hagyatéki leltár felvételére      kiküldött értesítésben ( vagy telefonon) a hagyatéki leltárban résztvevő      személyt tájékoztatni kell arról, hogy a leltárfelvételre - az ingatlan      adatokon kívül – milyen iratokat, adatokat hozzon magával, amelyek a      teljesség igénye nélkül a következők:
 •  
     
  • az örökhagyó halotti anyakönyvi       kivonata,
  •   
  • a törvényes és/vagy       végrendeleti örökösök személyes adatait, pontos lakcímét,
  •   
  • végintézkedés, öröklési       szerződés, ajándékozási szerződés esetén a az eredeti okiratok másolatát,       illetőleg arra vonatkozó információt, hogy az eredeti irat hol és kinél       van elhelyezve,
  •   
  • ingóvagyont képező       értékpapírt, takarékbetétkönyvet, részvényt, életbiztosítási kötvényt,       pénzintézetnél vezetett számlát, hitelfelvételről szóló szerződést,
  •   
  • gazdasági társaság, társas       vállalkozás iratait pl. tagi részesedés, osztalék miatt stb.,
  •   
  • személygépkocsi,       motorkerékpár, teherautó forgalmi engedélye és törzskönyve,
  •   
  • esetlegesen elmaradt utolsó       havi nyugdíj összegéről szóló, vagy egyéb fel nem vett más jogcímen       folyósított járadék összegét igazoló irat, szelvény, azonosító stb.,
  •   
  • a cselekvőképességet kizáró,       vagy korlátozottan cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének       adatai,
  •   
  • hagyatéki teher illetve       követelés bejelentése esetén az ezeket igazoló iratok, adatok, illetve,       hogy a hagyatéki tárgyakra ki-és milyen jogcímen jelent be igényt.
  •  
 

Kötelező ingóleltárt felvenni abban az esetben, ha a hagyatéki eljárásban a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személy érdekelt.

A hozzátartozónak akkor is meg kell jelennie a hagyatéki leltár felvételén, ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső ingó vagyontárgy nem maradt, mivel az eljárás lezárásához szükséges egy hivatalos jegyzőkönyvbe foglalt nemleges nyilatkozat felvétele.

A hagyatéki leltár felvételét követően az iratanyag megküldésre kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közjegyző részére.
Amennyiben kiskorú, vagy gondnokolt személy is érintett az öröklésben, akkor a hagyatéki leltár egy példánya az illetékes járási hivatal gyámhivatalának is megküldésre kerül.
Abban az esetben, ha az örökhagyó nem magyar állampolgár, akkor az állampolgársága szerinti külképviseletnek is meg kell küldeni a hagyatéki leltár egy példányát.

A hagyatéki eljárás – alapesetben – a hagyatéki leltárnak a közjegyző és az egyéb érdekelt hatóságok részére történő megküldésével lezárul.

A jegyző előtt folyó hagyatéki eljárás díj-és illetékmentes.


Ügyintéző: Kiss Zsanett
       Telefon:06 22 587-010
   
     - Csősz Község Honlapja 20201.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz