lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÖNKORMÁNYZAT > Ügyintézési kalauz > Igazgatási csoport

Telephely engedélyezési és bejelentési ügyek
 
 
Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató ipari tevékenységek végzésének engedélyezése
 

A rendelet hatálya alá tartozó ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével- csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző köteles helyszíni szemlét tartani. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatban dönt. A telepengedély megadását követően telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról vezetett nyilvántartást nyilvános. Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:
 
   
 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének  bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató      tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
 •  
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 •  
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 •  
 • A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény
 •  
 • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM. rendelet
 

Eljáró szerv: Csősz Község Jegyzője 8122 Csősz, Bartók Béla u.8.

Illetékességi terület:
Csősz Község közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma: A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal lehet benyújtani.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
 
Telepengedély kiadására irányuló kérelem
 
 
 
 
 
 
 

Csatolandó mellékletek:
 
   
 • A telep helyszínrajza
 •  
 • Nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímre (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a      tulajdoni lap kivételével)
 •  
 • Haszonélvezet esetében, ha a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló      okirat.
 
Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 
   
 • A telep valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja
 

Az eljárás díja: 5.000,-Ft. igazgatási szolgáltatási díj, amelyet csekken vagy átutalással kell az önkormányzat számlájára megfizetni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 
   
 • személyesen a hivatalunkban (ügyfélfogadási időben)
 •  
 • postai úton.
 


Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő: 21 nap


 
Ügyintéző: Kiss Zsanett
         Telefon:06 22 587-010
 
     - Csősz Község Honlapja 2020.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz