lap tetejére
Tartalomhoz ugrás
Felhőkép
A VIDEÓKÉRT KATTINTÁS !
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Kereskedelmi-, ipari igazgatás
 
 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység
 

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Bejelentés-köteles termékkörök listáját a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Eljáró szervezeti egység: Csősz Község Önkormányzata

Illetékességi terület: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli értékesítés esetében: Csősz Község közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.
Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: csőszi székhellyel rendelkező vállalkozások.

A kérelem kötelező tartalma: A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:
 
   
 • nem a kérelmező tulajdonában      levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
 •  
 • haszonélvezet esetén, ha nem a      haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 •  
 • tulajdonközösség esetén, ha nem      a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak      hozzájárulását igazoló okirat
 

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 
   
 • személyesen a hivatalunkban      (ügyfélfogadási időben)
 •  
 • postai úton.
 
 
 

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
 
Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
 
Nyomtatvány bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása során bekövetkezett adatváltozásról
 
Nyomtatvány kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
 
Nyomtatvány bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása során bekövetkezett üzemeltető-váltásról
 
 
Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: 15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Csősz Község Jegyzője
 
Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység
 

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Eljáró szervezeti egység:
Csősz Község Önkormányzata

Illetékességi terület: Csősz Község közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.

A kérelem kötelező tartalma:
A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:
 
   
 • nem a kérelmező tulajdonában      levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
 •  
 • haszonélvezet esetén, ha nem a      haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 •  
 • tulajdonközösség esetén, ha nem      a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak      hozzájárulását igazoló okirat
 •  
 • igazolás a szakhatósági      eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
 
 
 
Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 
   
 • az üzlet, valamint az üzlettel      közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú      ingatlanok tulajdoni lapja
 •  
 • szakhatósági állásfoglalások
 

Az eljárás illetéke: 10.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 
   
 • személyesen hivatalunkban (ügyfélfogadási      időben),
 •  
 • postai úton.
   

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
 
Kérelem működési engedély köteles tevékenységhez
 
Nyomtatvány bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása során bekövetkezett adatváltozásról
 
Nyomtatvány kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
 
Nyomtatvány bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása során bekövetkezett üzemeltető-váltásról
 


Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően.

Ügyintézési határidő:
21 nap
 

I. fokon döntést hozó szerv: Csősz Község Jegyzője
 
 
Bejelentés-köteles termelő és szolgáltató ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés
 

A rendelet hatálya alá tartozó ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével- csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység a megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható.
A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a tevékenység végezhető, akkor a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a bejelentőnek és szakhatóságoknak, akik – amennyiben a tevékenység feladat-és hatáskörüket érinti- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentés-köteles tevékenységről nyilvántartást vezet, mely nyilvános. Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentéshez formanyomtatvány használata kötelező, amely a jogszabály melléklete szerinti adattartalmú.
Mellékleteként szerepel továbbá a bejelentés-köteles tevékenységek listája.
 

Az eljárás jogi alapja:
 
   
 • A telepengedély, illetve a      telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és      egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről      és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
 •  
 • A szolgáltatási tevékenység      megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi      LXXVI. törvény
 •  
 • Az épített környezet      alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 •  
 • Az általános közigazgatási      rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 •  
 • Az illetékekről szóló 1990. évi      XCIII. tv.
 

Eljáró szerv:
Csősz Község Jegyzője 8122 Csősz, Bartók Béla u.8.

Illetékesség: Csősz Község közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma: A bejelentést az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni. A nyomtatvány Itt Letőlthető.

Csatolandó mellékletek:
 
   
 • Nem a kérelmező tulajdonában      levő telep esetében a telep használatának jogcímre (bérlet, stb.)      vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 •  
 • Haszonélvezet esetében, ha a      haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs      hozzájárulását igazoló okirat.
 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 
   
 • A telep valamint az üzlettel      közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú      ingatlanok tulajdoni lapja
 
A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
 
Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
 
Az eljárás díja: 3.000,- Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 
   
 • személyesen hivatalunkban      (ügyfélfogadási időben),
 •  
 • postai úton.
       Ügyintézési határidő: 30 nap
 
 

Ügyintéző: Kiss Zsanett
         Telefon:06 22 587-010
   
     - Csősz Község Honlapja 20201.-                                                                                -  Adatkezelési tájékoztó -                                                                             -Csőszi Média Központ- by hujberferi
  
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz